• A comparative transcriptome and proteomics analysis reveals the positive effect of supplementary Ca2+on soybean sprout yield and nutritional qualities
  Xinkun Wang, Runqiang Yang, Yulin Zhou and Zhenxin Gu
  J Proteomics.2016,143:161-172   IF=3.867
 • Transcriptome analysis of immature xylem in the Chinese fir at different developmental phases
  Yunxing Zhang,Xiaojiao Han,Jian Sang,Xuelian He,Mingying Liu,Guirong Qiao,Renying Zhuo,Guiping He and Jianjun Hu
  PeerJ. 2016   IF=2.183
 • Transcriptome analysis reveals the accumulation mechanism of anthocyanins in ‘Zijuan’tea (Camellia sinensis var. asssamica (Masters) kitamura) leaves
  Jian Li, Xiaojie Lv, Lingxia Wang, Zhimin Qiu, Xiaomin Song, Jinke Lin and Wei Chen
  Plant Growth Regul .2016   IF=2.333
 • A single amino acid mutation in Spo0A results in sporulation deficiency of Paenibacillus polymyxa SC2
  Xiaoyang Houa, Xiaoning Yua, Binghai Dua, Kai Liua, Liangtong Yaoa, Sicheng Zhanga, C. Selinc, W.G.D. Fernandoc, Chengqiang Wang and Yanqin Dinga
  Res Microbiol.2016,167 (7): 472–479   IF=2.154
 • Transcriptome analysis of Chlorella zofingiensis to identify genes and theirexpressions involved in astaxanthin and triacylglycerol biosynthesis
  Weiping Huanga,Jingrun Yea,Jingjing Zhanga, Yan Lina, Mingxia Hea and Junchao Huang
  Algal Res.2016, 17 : 236–243   IF=4.694
 • Adiponectin plays a role in energy metabolism for musk secretion in scent glands of muskrats (Ondatra zibethicus)
  Tianxiang Zhang, Weixuan Li, Lei Qi, Mengyuan Fan, Jiachen Shen, Yihua Wang, Wenxia Wang, Xiaolong Hu, Ruibo Cai, Ran Zhou, Yuting Wei, Juntong Zhou, Shuang Yang, Defu Hu and Shuqiang Liu
  Endocr J.2016,16(7):633-641    IF=1.895
 • The circadian clock regulates autophagy directly through the nuclear hormone receptor Nr1d1/Rev-erbα and indirectly via Cebpb/(C/ebpβ) in zebrafish
  Guodong Huang,Fanmiao Zhang,Qiang Ye and Han Wang
  Autophagy.2016 Aug; 12(8): 1292–1309   IF=9.108
 • Comparative Transcriptome Analysis of Bombyx mori (Lepidoptera) Larval Midgut Response to BmNPV in Susceptible and Near-Isogenic Resistant Strains
  Xueyang Wang,Haizhong Yu,Lei Geng,Jiaping Xu,Dong Yu,Shangzhi Zhang,Yan Ma and Dongqiong Fei
  PLoS One. 2016; 11(5): e0155341.    IF=3.057
 • The Cotton Mitogen-activated Protein Kinase Kinase 3 Functions in Drought Tolerance by Regulating Stomatal Responses and Root Growth
  Chen Wang, Wenjing Lu, Xiaowen He, Fang Wang, Yuli Zhou, Xulei Guo and Xingqi Guo
  Plant Cell Physiol .2016, 57 (8): 1629-1642   IF=4.319
 • High-Density Genetic Mapping Identifies New Major Loci for Tolerance to Low-Phosphorus Stress in Soybean
  Dan Zhang,Hongyan Li,Jinshe Wang,Hengyou Zhang,Zhenbin Hu, Shanshan Chu,Haiyan Lv and Deyue Yu
  Front Plant Sci. 2016; 7: 372.  IF=4.495
 • De novo assembly and characterization of farmed blue fox (Alopex lagopus) global transcriptome using Illumina paired-end sequencing
  P.C. Guo, S.Q. Yan, S. Si, C.Y. Bai, Y. Zhao, Y. Zhang, J.Y. Yao and Y.M. Li
  Genet. Mol. Res. 15 (1)  IF=0.764
 • Genome-Wide Single-Nucleotide Polymorphisms Discovery and High-Density Genetic Map Construction in Cauliflower Using Specific-Locus Amplified Fragment Sequencing
  Zhenqing Zhao, Honghui Gu,Xiaoguang Sheng,Huifang Yu,Jiansheng Wang,Long Huang and Dan Wang
  Front Plant Sci. 2016; 7: 334.   IF=4.495
 • The DmtA methyltransferase contributes to Aspergillus flavus conidiation, sclerotial production, aflatoxin biosynthesis and virulence
  Kunlong Yang, Linlin Liang, Fanlei Ran,Yinghang Liu,Zhenguo Li,Huahui Lan,Peili Gao,Zhenhong Zhuang,Feng Zhang,Xinyi Nie,Shimuye Kalayu Yirga and Shihua Wang
  Sci Rep. 2016; 6: 23259.  IF=5.228
 • Transcriptome Profiling of Two Asparagus Bean (Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis) Cultivars Differing in Chilling Tolerance under Cold Stress
  Huaqiang Tan,Haitao Huang,Manman Tie,Yi Tang,Yunsong Lai and Huanxiu Li
  PLoS One. 2016; 11(3): e0151105.   IF=3.057
 • Phylogenetic tree-informed microRNAome analysis uncovers conserved and lineage-specific miRNAs in Camellia during floral organ development
  Hengfu Yin, Zhengqi Fan, Xinlei Li,Jiangying Wang,Weixin Liu,Bin Wu1,Zhen Ying,Liping Liu,Zhongchi Liu and Jiyuan Li
  J. Exp. Bot. (2016) 67 (9): 2641-2653   IF=5.677
 • Development of Gene-Based SSR Markers in Rice Bean (Vigna umbellata L.) Based on Transcriptome Data
  Honglin Chen,Xin Chen,Jing Tian, Yong Yang,Zhenxing Liu,Xiyu Hao,Lixia Wang,Suhua Wang,Jie Liang,Liya Zhang,Fengxiang Yin and Xuzhen Cheng
  PLoS One. 2016; 11(3): e0151040.  IF=3.057
 • Starving honey bee (Apis mellifera) larvae signal pheromonally to worker bees.
  Xu Jiang He, Xue Chuan Zhang, Wu Jun Jiang, Andrew B. Barron, Jian Hui Zhang and Zhi Jiang Zeng
  Sci Rep. 2016; 6: 22359.   IF=5.228
 • Mapping and candidate gene screening of tomato Cladosporium fulvum-resistant gene Cf-19, based on high-throughput sequencing technology
  Tingting Zhao, Jingbin Jiang, Guan Liu, Shanshan He, He Zhang, Xiuling Chen, Jingfu Li and Xiangyang Xu
  BMC Plant Biol. 2016; 16: 51.   IF=3.631
 • Genetic mapping and molecular marker development for Pi65(t),a novel broad-spectrum resistance gene to rice blast using next-generation sequencing
  Wenjing Zheng, Yan Wang, Lili Wang, Zuobin Ma, Jiaming Zhao, Ping Wang, Lixia Zhang, Zhiheng Liu and Xiaochun Lu
  Theor Appl Genet .2016, 129(5): 1035-1044.   IF=3.9
 • Fine mapping of the temperature-sensitive semi-dwarf (Tssd) locus regulating the internode length in peach (Prunus persica)
  Zhenhua Lu, Liang Niu, David Chagné, Guochao Cui, Lei Pan, Toshi Foster, Ruiping Zhang, Wenfang Zeng and Zhiqiang Wang
  Mol Breeding (2016) 36: 20.   IF=2.108
 • Mapping the Flavor Contributing Traits on “Fengwei Melon” (Cucumis melo L.) Chromosomes Using Parent Resequencing and Super Bulked-Segregant Analysis
  Hong Zhang ,Hongping Yi,Mingzhu Wu,Yongbin Zhang,Xuejin Zhang,Meihua Li and Guangzhi Wang
  PLoS One. 2016; 11(2): e0148150.   IF=3.057
 • Rapid Identification of Candidate Genes for Seed Weight Using the SLAF-Seq Method in Brassica napus
  Xinxin Geng,Chenghong Jiang,Jie Yang,Lijun Wang,Xiaoming Wu and Wenhui Wei
  PLoS One. 2016; 11(1): e0147580.   IF=3.057
 • Identification of Putative Chemosensory Receptor Genes from the Athetis dissimilis Antennal Transcriptome
  Junfeng Dong,Yueqin Song,Wenliang Li,Jie Shi and Zhenying Wang
  PLoS One. 2016; 11(1): e0147768.   IF=3.057
 • Establishing a herbicide-metabolizing enzyme library in Beckmannia syzigachne to identify genes associated with metabolic resistance
  Lang Pan,Haitao Gao,Wenwen Xia, Teng Zhang and Liyao Dong
  J. Exp. Bot. (2016) 67 (6): 1745-1757.   IF=5.677
 • Mining candidate genes associated with powdery mildew resistance in cucumber via super-BSA by specific length amplified fragment (SLAF) sequencing
  Peng Zhang, Yuqiang Zhu, Lili Wang, Liping Chen and Shengjun Zhou
  BMC Genomics.2015,16:1058  IF=3.867
 • High-density genetic map construction and gene mapping of pericarp color in wax gourd using specific-locus amplified fragment (SLAF) sequencing
  Biao Jiang, Wenrui Liu, Dasen XieEmail author, Qingwu Peng, Xiaoming He, Yu’e Lin and Zhaojun Liang
  BMC Genomics.2015,16:1035  IF=3.867
 • A genome-wide association study of growth trait-related single nucleotide polymorphisms in Chinese Yancheng chickens
  C.F. Jin, Y.J. Chen, Z.Q. Yang, K. Shi and  C.K. Chen
  Genet. Mol. Res. 14 (4) : 15783 – 15792  IF=0.764
 • Genome-wide association study of 8 carcass traits in Jinghai Yellow chickens using specific-locus amplified fragment sequencing technology
  Wenhao Wang,Tao Zhang,Jinyu Wang,Genxi Zhang, Yongjuan Wang,Yinwen Zhang,Jianhui Zhang, Guohui Li, Qian Xue,Kunpeng Han, Xiuhua Zhao and Hongkun Zheng
  Poult Sci. 2016 Mar; 95(3): 500–506.   IF=1.685
 • Construction of a high-density genetic map and mapping of a sex-linked locus for the brown alga Undaria pinnatifida (Phaeophyceae) based on large scale marker development by specific length amplified fragment (SLAF) sequencing
  Tifeng Shan, Shaojun Pang, Jing Li, Xia Li and Li Su
  BMC Genomics.2015,16:902  IF=3.867
 • Construction of Commercial Sweet Cherry Linkage Maps and QTL Analysis for Trunk Diameter
  Jing Wang,Kaichun Zhang ,Xiaoming Zhang,Guohua Yan,Yu Zhou,Laibao Feng,Yang Ni and Xuwei Duan
  PLoS One. 2015; 10(10): e0141261.   IF=3.057
 • QTL mapping of cucumber fruit flesh thickness by SLAF-seq
  Xuewen Xu, Lu Lu, Biyun Zhu, Qiang Xu, Xiaohua Qi and Xuehao Chen
  Sci Rep. 2015; 5: 15829.   IF=5.228
 • Genome survey and high-density genetic map construction provide genomic and genetic resources for the Pacific White Shrimp Litopenaeus vannamei
  Yang Yu, Xiaojun Zhang, Jianbo Yuan, Fuhua Li, Xiaohan Chen, Yongzhen Zhao, Long Huang, Hongkun Zheng and Jianhai Xiang
  Sci Rep. 2015; 5: 15612.   IF=5.228
 • Genome-wide identification of turnip mosaic virus responsive microRNAs in non-heading Chinese cabbage by high-throughput sequencing
  Zhen Wang,Dahua Jiang,Changwei Zhang,Huawei Tan,Yanxiao Li,Shanwu Lv,Xilin Hou and Xiaoyan Cui
  Gene. 2015 Oct 25;571(2):178-87.  IF=2.319
 • Characterization and fine mapping of anovel barley Stage Green-Revertible Albino Gene (HvSGRA) by Bulked Segregant Analysis based on SSR assay and Specific Length Amplified Fragment Sequencing
  Dandan Qin, Jing Dong, Fuchao Xu, Ganggang Guo, Shuangtao Ge, Qing Xu, Yuxin Xu and Meifang Li
  BMC Genomics. 2015; 16: 838.   IF=3.867
 • Domestication footprints anchor genomic regions of agronomic importance in soybeans
  Han Y, Zhao X, Liu D, Li Y, Lightfoot DA, Yang Z, Zhao L, Zhou G, Wang Z, Huang L, Zhang Z, Qiu L, Zheng H and  Li W.
  New Phytol. 2016 Jan;209(2):871-84.  IF=7.21
 • De novo assembly of the Japanese lawngrass (Zoysia japonica Steud.) root transcriptome and identification of candidate unigenes related to early responses under salt stress
  Qi Xie,Jun Niu,Xilin Xu,Lixin Xu, Yinbing Zhang,Bo Fan,Xiaohong Liang,Lijuan Zhang,Shuxia Yin and Liebao Han
  Front Plant Sci. 2015; 6: 811.  IF=4.495
 • Construction of a dense genetic linkage map and mapping quantitative trait loci for economic traits of a doubled haploid population of Pyropia haitanensis (Bangiales, Rhodophyta)
  Yan Xu, Long Huang, Dehua Ji, Changsheng Chen, Hongkun Zheng and Chaotian Xie
  BMC Plant Biol. 2015; 15: 228.   IF=3.631
 • Fine genetic mapping of target leaf spot resistance gene cca-3 in cucumber, Cucumis sativus  L.
  Changlong Wen, Aijun Mao, Congjuan Dong, Huyu Liu, Shuancang Yu, Yang-Dong Guo, Yiqun Weng and Yong Xu
  Theor Appl Genet .2015, 128(12): 2495-2506.   IF=3.9
 • Genome-wide association study of growth traits in Jinghai Yellow chicken hens using SLAF-seq technology
  Wang WH, Wang JY, Zhang T, Wang Y, Zhang Y and  Han K
  Anim Genet. 2015  IF=1.779
 • Identification of Ramie Genes in Response to Pratylenchus coffeae Infection Challenge by Digital Gene Expression Analysis.
  Yongting Yu,Liangbin Zeng,Zhun Yan,Touming Liu,Kai Sun,Taotao Zhu and Aiguo Zhu
  Int. J. Mol. Sci. 2015, 16(9), 21989-22007  IF=3.257
 • Construction of a high-density genetic map using specific length amplified fragment markers and identification of a quantitative trait locus for anthracnose resistance in walnut(Juglans regia L.)
  Yufeng Zhu, Yanfei Yin, Keqiang Yang, Jihong Li, Yalin Sang, Long Huang and Shu Fan
  BMC Genomics. 2015; 16(1): 614.   IF=3.867
 • Genetic characteristics of soybean resistance to HG type 0 and HG type 1.2.3.5.7 of the cyst nematode analyzed by genome-wide association mapping
  Yingpeng Han, Xue Zhao, Guanglu Cao, Yan Wang, Yinghui Li, Dongyuan Liu, Weili Teng, Zhiwu Zhang, Dongmei Li, Lijuan Qiu, Hongkun Zheng and Wenbin Li
  BMC Genomics. 2015; 16(1): 598.   IF=3.867
 • Transcriptome-based discovery of AP2/ERF transcription factors related to temperature stress in tea plant (Camellia sinensis).
  Zhijun Wu,Xinghui Li,Zhiwei Liu,Hui Li,Yongxin Wang and Jing Zhuang
  Funct Integr Genomics. 2015,15(6): 741-752.   IF=2.265
 • A high-density genetic map for P genome of Agropyron Gaertn. based on specific-locus amplified fragment sequencing (SLAF-seq)
  Yan Zhang, Jinpeng Zhang, Long Huang, Ainong Gao, Jing Zhang, Xinming Yang, Weihua Liu, Xiuquan Li and Lihui Li
  Planta .2015, 242(6): 1335-1347.   IF=3.239
 • Identification and transcriptomic profiling of genes involved in increasing sugar content during salt stress in sweet sorghum leaves.
  Na Sui,Zhen Yang,Mingli Liu and Baoshan Wang
  BMC Genomics.201516:534  IF=3.867
 • A maize bundle sheath defective mutation mapped on chromosome 1 between SSR markers umc1395 and umc1603
  PAN  Yu, CHEN  XuQing, XIE  Hua, DENG  Lei, LI  XiangLong, ZHANG  XiaoDong, HAN  LiXin, YANG  FengPing, XUE  Jing and ZHANG  LiQuan
  J Integr Agr  IF=0.724
 • Transcriptome Profile Analysis of Ovarian Tissues from Diploid and Tetraploid Loaches Misgurnus anguillicaudatus.
  Weiwei Luo 1,Chuanshu Liu,Xiaojuan Cao,Songqian Huang,Weimin Wang and Yeke Wang
  Int. J. Mol. Sci. 2015, 16(7), 16017-16033  IF=3.257
 • Using specific length amplified fragment sequencing to construct the high-density genetic map for Vitis (Vitis vinifera L.× Vitis amurensis Rupr.)
  Yinshan Guo, Guangli Shi, Zhendong Liu, Yuhui Zhao,Xiaoxu Yang, Junchi Zhu, Kun Li and Xiuwu Guo
  Front Plant Sci. 2015; 6: 393.   IF=4.495
 • Large-Scale SNP Discovery and Genotyping for Constructing a High-Density Genetic Map of Tea Plant Using Specific-Locus Amplified Fragment Sequencing (SLAF-seq)
  JianQiang Ma ,Long Huang ,ChunLei Ma,JiQiang Jin,ChunFang Li,RongKai Wang,HongKun Zheng,MingZhe Yao and Liang Chen
  PLoS One. 2015; 10(6): e0128798.   IF=3.057
 • Sequencing and De Novo Assembly of the Gonadal Transcriptome of the Endangered Chinese Sturgeon (Acipenser sinensis)
  Huamei Yue ,Chuangju Li ,Hao Du, Shuhuan Zhang and Qiwei Wei
  PLoS One. 2015; 10(6): e0127332.   IF=3.057
 • Phenotypic and genetic characterization of resistance in Arabidopsis thaliana to the oomycete pathogen Phytophthora parasitica
  Yuling Meng,Yihua Huang,Qinhu Wang,Qujiang Wen,Jinbu Jia, Qiang Zhang,Guiyan Huang,Junli Quan and Weixing Shan
  Front Plant Sci. 2015; 6: 378.   IF=4.495
 • The First High-Density Genetic Map Construction in Tree Peony (Paeonia Sect. Moutan) using Genotyping by Specific-Locus Amplified Fragment Sequencing
  Changfu Cai,Fang-Yun Cheng ,Jing Wu,Yuan Zhong and Gaixiu Liu
  PLoS One. 2015; 10(5): e0128584.   IF=3.057
 • Combining Next Generation Sequencing with Bulked Segregant Analysis to Fine Map a Stem Moisture Locus in Sorghum (Sorghum bicolor L. Moench)
  Yucui Han ,Peng Lv ,Shenglin Hou,Suying Li,Guisu Ji,Xue Ma,Ruiheng Du and Guoqing Liu
  PLoS One. 2015; 10(5): e0127065.   IF=3.057
 • Genome-wide transcriptome profiling provides insights into floral bud development of summer-flowering Camellia azalea
  Zhengqi Fan,Jiyuan Li, Xinlei Li, Bin Wu, Jiangying Wang, Zhongchi Liu and Hengfu Yin
  Sci Rep. 2015; 5: 9729.   IF=5.228
 • Transcriptome Analysis of the Carmine Spider Mite ,Tetranychus cinnabarinus (Boisduval, 1867) (Acari: Tetranychidae), and Its Response to Sitosterol
  Chunya Bu,Jinling Li,Xiao-Qin Wang,Guanglu Shi,Bo Peng,Jingyu Han,Pin Gao and Younian Wang
  Biomed Res Int. 2015; 2015: 794718.   IF=2.134
 • Multiple cold resistance loci confer the high cold tolerance adaptation of Dongxiang wild rice (Oryza rufipogon) to its high-latitude habitat
  Donghai Mao, Li Yu, Dazhou Chen, Lanying Li, Yuxing Zhu, Yeqing Xiao, Dechun Zhang and Caiyan Chen
  Theor Appl Genet (2015) 128(7) : 1359-1371.   IF=3.9
 • Rapid identification of major QTLs associated with rice grain weight and their utilization
  Feifei Xu,Xiao Sun,Yaling Chen,Yan Huang,Chuan Tong and Jinsong Bao
  PLoS One. 2015; 10(3): e0122206.   IF=3.057
 • Loci and candidate gene identification for resistance to Sclerotinia sclerotiorum in soybean (Glycine max L. Merr.) via association and linkage maps
  Xue Zhao, Yingpeng Han, Yinghui Li, Dongyuan Liu, Mingming Sun, Yue Zhao, Chunmei Lv, Dongmei Li,Zhijiang Yang, Long Huang, Weili Teng, Lijuan Qiu, Hongkun Zheng and Wenbin Li
  Plant J.2015,82(2) : 245–255   IF=5.468
 • High-density genetic map construction and identification of a locus controlling weeping trait in an ornamental woody plant (Prunus mume Sieb. et Zucc)
  Jie Zhang, Qixiang Zhang, Tangren Cheng, Weiru Yang, Huitang Pan1, Junjun Zhong, Long Huang and Enze Liu
  DNA Res (2015) 22 (3): 183-191.  IF=5.267
 • Study on long-distance migration of small brown planthoppers Laodelphax striatellus in China using next-generation sequencing
  Zheng W, Li Z, Zhao J, Zhang Y, Wang C, Lu X, Sun F
  Pest Manag Sci  IF=2.811
 • RNA-Seq Transcriptome Analysis of Maize Inbred Carrying Nicosulfuron-Tolerant and Nicosulfuron-Susceptible Alleles
  Xiaomin Liu, Xian Xu, Binghua Li, Xueqing Wang,Guiqi Wang and Moran Li
  Int. J. Mol. Sci. 2015, 16(3), 5975-5989  IF=3.257
 • Genome-wide association study of antibody level response to NDV and IBV in Jinghai yellow chicken based on SLAF-seq technology
  Wenhao Wang, Tao Zhang, Genxi Zhang, Jinyu Wang, Kunpeng Han, Yongjuan Wang and Yinwen Zhang
  J Appl Genetics (2015) 56: 555.   IF=1.929
 • The identification of Cucumis sativus Glabrous 1 (CsGL1) required for the formation of trichomes uncovers a novel function for the homeodomain-leucine zipper I gene
  Qiang Li,Chenxing Cao,Cunjia Zhang,Shuangshuang Zheng,Zenghui Wang,Lina Wang and Zhonghai Ren
  J. Exp. Bot. (2015) 66 (9): 2515-2526.   IF=5.677
 • Identification and comparative analysis of differentially expressed miRNAs in leaves of two wheat (Triticum aestivum L.) genotypes during dehydration stress.
  Xingli Ma, Zeyu Xin, Zhiqiang Wang,Qinghua Yang,Shulei Guo, Xiaoyang Guo,Liru Cao and Tongbao Lin
  BMC Plant Biol. 2015 Jan 27;15:21.  IF=3.631
 • Genetic mapping of the nulliplex-branch gene (gb_nb1) in cotton using next-generation sequencing
  Wei Chen, Jinbo Yao, Li Chu, Zhengwen Yuan, Yan Li and Yongshan Zhang
  Theor Appl Genet (2015) 128: 539.   IF=3.9
 • A high-density genetic map of cucumber derived from Specific Length Amplified Fragment sequencing (SLAF-seq)
  Xuewen Xu, Ruixue Xu, Biyun Zhu, Ting Yu, Wenqin Qu, Lu Lu, Qiang Xu, Xiaohua Qi and Xuehao Chen
  Front Plant Sci. 2014; 5: 768.   IF=4.495
 • Identification of a new maize inflorescence meristem mutant and association analysis using SLAF-seq method
  Chao Xia, Li-li Chen, Ting-zhao Rong, Rui Li, Yong Xiang, Peng Wang, Chun-hua Liu, Xiao-qiu Dong, Bing Liu, Dan Zhao, Ru-jun Wei, Hai Lan
  Euphytica (2015) 202: 35.   IF=1.618
 • Comprehensive transcriptome analysis reveals accelerated genic evolution in a Tibet fish, Gymnodiptychus pachycheilus
  Liandong Yang,Ying Wang,Zhaolei Zhang  and Shunping He
  Genome Biol Evol (2015) 7 (1): 251-261.  IF=4.098
 • Transcriptomic identification and expression of starch and sucrose metabolism genes in the seeds of Chinese chestnut (Castanea mollissima).
  Lin Zhang, Qing Lin, Yanzhi Feng, Xiaoming Fan, Feng Zou, De-Yi Yuan, Xiaochun Zeng, and Heping Cao
  J. Agric. Food Chem., 2015, 63 (3), pp 929–942  IF=2.857
 • An SNP-based saturated genetic map and QTL analysis of fruit-related traits in cucumber using specific-length amplified fragment (SLAF) sequencing
  Qingzhen Wei, Yunzhu Wang, Xiaodong Qin, Yunxia Zhang, Zhentao Zhang, Jing Wang, Ji Li, Qunfeng Lou and Jinfeng Chen
  BMC Genomics.2014,15:1158  IF=3.867
 • Construction of a high-density genetic map based on large-scale markers developed by specific length amplified fragment sequencing (SLAF-seq) and its application to QTL analysis for isoflavone content in Glycine max
  Bin Li, Ling Tian, Jingying Zhang, Long Huang, Fenxia Han, Shurong Yan, Lianzheng Wang, Hongkun Zheng and Junming Sun
  BMC Genomics.2014,15:1086  IF=3.867
 • De novo assembly and transcriptome characterization: novel insights into the temperature stress in Cryptotaenia japonica Hassk
  GuoFei Tan, Feng Wang, MengYao Li, GuangLong Wang, Qian Jiang and AiSheng Xiong
  Acta Physiol Plant (2015) 37: 1739.  IF=1.563
 • Transcriptome sequencing and comparative analysis reveals long-term flowing mechanisms in Hevea brasiliensis latex
  Fang Wei1 , Shiqiao Luo, Qiankun Zheng, Jian Qiu, Wenfeng Yang, Ming Wu and Xianzhou XiaoGene.2015,556(2): 153–162  IF=2.319
 • Transcriptome Analysis of Neonatal Larvae after Hyperthermia-Induced Seizures in the Contractile Silkworm, Bombyx mori
  Hongyi Nie,Chun Liu,Yinxia Zhang,Mengting Zhou,Xiaofeng Huang,Li Peng and Qingyou Xia
  PLoS One. 2014; 9(11): e113214.  IF=3.057
 • De novo transcriptome assembly, gene annotation, marker development, and miRNA potential target genes validation under abiotic stresses in Oenanthe javanica
  Qian Jiang, Feng Wang, HuaWei Tan, MengYao Li, ZhiSheng Xu, GuoFei Tan and AiSheng Xiong
  Mol Genet Genomics (2015) 290: 671.   IF=2.622
 • Transcriptomic analysis of the phytopathogenic oomycete Phytophthora cactorum provides insights into infection-related effectors
  XiaoRen Chen, BoYue Zhang, YuPing Xing, QiYuan Li, YanPeng Li, YunHui Tong and JingYou Xu
  BMC Genomics.2014,15:980  IF=3.867
 • Deep sequencing reveals a novel closterovirus associated with wild rose leaf rosette
  Yan He,Zuokun Yang,Ni Hong,Guoping Wang,Guogui Ning and Wenxing Xu
  Mol Plant Pathol .2015, 16(5): 449–458.   IF=4.335
 • Large-scale transcriptome comparison reveals distinct gene activations in wheat responding to stripe rust and powdery mildew
  Hong Zhang,Yongzheng Yang,Changyou Wang,Min Liu,Hao Li,Ying Fu,Yajuan Wang,Yingbin Nie,Xinlun Liu and Wanquan Ji
  BMC Genomics.2014,15:898  IF=3.867
 • De novo assembly and transcriptome characterization: novel insights into catechins biosynthesis in Camellia sinensis
  ZhiJun Wu,XingHui Li,ZhiWei Liu,Zhi-Sheng Xu and Jing Zhuang
  BMC Plant Biology.2014,14:277  IF=3.631
 • Transcriptomic analysis of a psammophyte food crop, sand rice (Agriophyllum squarrosum) and identification of candidate genes essential for sand dune adaptation
  Pengshan Zhao,Salvador Capella-Gutiérrez, Yong Shi, Xin Zhao, Guoxiong Chen, Toni Gabaldón and Xiao-Fei Ma
  BMC Genomics.2014,15:872  IF=3.867
 • The development of specific SNP markers for chromosome 14 in cotton using next-generation sequencing
  Wei Chen, Jinbo Yao, Li Chu, Zhengwen Yuan, Yan Li and Yongshan Zhang
  Plant Breeding.2014,133(2) : 256–261  IF=1.502
 • De Novo Transcriptome Sequence Assembly and Identification of AP2/ERF Transcription Factor Related to Abiotic Stress in Parsley (Petroselinum crispum)
  MengYao Li ,HuaWei Tan ,Feng Wang,Qian Jiang,ZhiSheng Xu,Chang Tian and AiSheng Xiong
  PLoS One. 2014; 9(9): e108977.   IF=3.057
 • High-Throughput Sequencing and De Novo Assembly of the Isatis indigotica Transcriptome
  Xiaoqing Tang ,Yunhua Xiao,Tingting Lv,Fangquan Wang,QianHao Zhu,Tianqing Zheng and Jie Yang
  PLoS One. 2014; 9(9): e102963.   IF=3.057
 • De novo sequencing and comparative transcriptome analysis of white petals and red labella in Phalaenopsis for discovery of genes related to flower color and floral differentation
  Yuxia Yang, Jingjing Wang, Zhihu Ma, Guosheng Sun and Changwei Zhang
  Acta Soc Bot Pol  IF=1.213
 • Transcriptome Analysis of Indole-3-Butyric Acid-Induced Adventitious Root Formation in Nodal Cuttings of Camellia sinensis (L.)
  Kang Wei,LiYuan Wang,LiYun Wu,ChengCai Zhang,HaiLin Li,LiQiang Tan,HongLi Cao and Hao Cheng
  PLoS One. 2014; 9(9): e107201.   IF=3.057
 • De Novo Transcriptome Analysis of Wing Development Related Signaling Pathways in Locusta migratoria Manilensis and Ostrinia furnacalis (Guene ´e)
  Suning Liu ,Wei Wei ,Yuan Chu,Long Zhang,Jie Shen and Chunju An
  PLoS One. 2014; 9(9): e106770.   IF=3.057
 • Genome-wide transcriptional changes of ramie (Boehmeria nivea L. Gaud) in response to root-lesion nematode infection
  Siyuan Zhu , Shouwei Tang , Qingming Tang and Touming Liu
  Gene. 2014 Nov 15;552(1):67-74.  IF=2.319
 • Transcriptome profiling of Vitis amurensis, an extremely coldtolerant Chinese wild Vitis species, reveals candidate genes and events that potentially connected to cold stress
  Weirong Xu, Ruimin Li, Ningbo Zhang, Fuli Ma, Yuntong Jiao and Zhenping Wang
  Plant Mol Biol (2014) 86: 527.   IF=3.905
 • A Global View of Transcriptome Dynamics during Sporisorium scitamineum Challenge in Sugarcane by RNA-seq
  Youxiong Que ,Yachun Su ,Jinlong Guo,Qibin Wu and Liping Xu
  PLoS One. 2014; 9(8): e106476.   IF=3.057
 • SNP Identification by Transcriptome Sequencing and Candidate Gene-Based Association Analysis for Heat Tolerance in the Bay Scallop Argopecten irradians
  Xuedi Du,Li Li ,Shoudu Zhang,Fei Meng and Guofan Zhang
  PLoS One. 2014; 9(8): e104960.  IF=3.057
 • A high-density genetic map for soybean based on specific length amplified fragment sequencing
  Zhaoming Qi ,Long Huang ,Rongsheng Zhu,Dawei Xin,Chunyan Liu,Xue Han,Hongwei Jiang,Weiguo Hong,Guohua Hu,Hongkun Zheng and Qingshan Chen
  PLoS One. 2014; 9(8): e104871  IF=3.057
 • Analys is of the Transcriptom e of Erigeron breviscapus Uncovers Putative Scutellarin and Chlorogenic Acids Biosynthetic Genes and Genetic Markers
  NiHao Jiang ,GuangHui Zhang ,JiaJin Zhang,LiPing Shu,Wei Zhang,GuangQiang Long,Tao Liu,ZhengGui Meng,JunWen Chen  and ShengChao Yang
  PLoS One. 2014; 9(6): e100357.  IF=3.057
 • Construction and analysis of high-density linkage map using high-throughput sequencing data
  Dongyuan Liu ,Chouxian Ma ,Weiguo Hong ,Long Huang ,Min Liu,Hui Liu,Huaping Zeng,Dejing Deng,Huaigen Xin,Jun Song,Chunhua Xu,Xiaowen Sun,Xilin Hou,Xiaowu Wang and Hongkun Zheng
  PLoS One. 2014; 9(6): e98855.  IF=3.057
 • Comparative transcriptome analysis of eggplant (Solanum melongena L.) and turkey berry (Solanum torvum Sw.): phylogenomics and disease resistance analysis
  Xu Yang, Yu-Fu Cheng, Cao Deng, Yan Ma, Zhi-Wen Wang, Xue-Hao Chen and Lin-Bao Xue
  BMC Genomics.2014,15:412  IF=3.867
 • Transcriptome sequencing and metabolite analysis reveals the role of delphinidin metabolism in flower colour in grape hyacinth
  Qian Lou,Yali Liu,Yinyan Qi,Shuzhen Jiao,Feifei Tian, Ling Jiang and Yuejin Wang
  J. Exp. Bot. (2014) 65 (12): 3157-3164.  IF=5.677
 • High-throughput analysis of small RNAs and characterization of novel microRNAs affected by abiotic stress in a local celery cultivar
  Qian Jiang, Feng Wang, MengYao Li, HuaWei Tan, Jing Ma and AiSheng Xiong
  Scientia Horticulturae.2014, 169: 36–43  IF=1.538
 • Transcriptome Sequencing and De Novo Analysis of Youngia japonica Using the Illumina Platform
  Yulan Peng ,Xinfen Gao ,Renyuan Li and Guoxing Cao
  PLoS One. 2014; 9(3): e90636.  IF=3.057
 • Comparative Transcriptome Analysis of Two Rice Varieties in Response to Rice Stripe Virus and Small Brown Planthoppers during Early Interaction
  Wenjing Zheng,Li Ma,Jiaming Zhao,Zhiqiang Li,Fuyu Sun and Xiaochun Lu
  PLoS One. 2013; 8(12): e82126.  IF=3.057
 • Global Transcriptome Sequencing Using the Illumina Platform and the Development of EST-SSR Markers in Autotetraploid Alfalfa
  Zhipeng Liu ,Tianlong Chen,Lichao Ma,Zhiguang Zhao,Patrick X. Zhao,Zhibiao Nan and Yanrong Wang
  PLoS One. 2013; 8(12): e83549.  IF=3.057
 • De novo characterization of the Dialeurodes citri transcriptome: mining genes involved in stress resistance and simple sequence repeats (SSRs) discovery
  Chen EH, Wei DD, Shen GM, Yuan GR, Bai PP and Wang JJ.
  Insect Mol Biol. 2014 Feb;23(1):52-66.  IF=2.866
 • Draft genome of the kiwifruit Actinidia chinensis
  Shengxiong Huang, Jian Ding, Dejing Deng, Wei Tang, Honghe Sun, Dongyuan Liu, Lei Zhang, Xiangli Niu, Xia Zhang, Meng Meng, Jinde Yu, Jia Liu, Yi Han, Wei Shi, Danfeng Zhang, Shuqing Cao, Zhaojun Wei, Yongliang Cui, Yanhua Xia, Huaping Zeng, Kan Bao, Lin Lin, Ya Min, Hua Zhang, Min Miao, Xiaofeng Tang, Yunye Zhu, Yuan Sui, Guangwei Li, Hanju Sun, Junyang Yue, Jiaqi Sun, Fangfang Liu, Liangqiang Zhou, Lin Lei, Xiaoqin Zheng, Ming Liu, Long Huang, Jun Song, Chunhua Xu, Jiewei Li, Kaiyu Ye, Silin Zhong, Bao-Rong Lu, Guanghua He, Fangming Xiao, Hui-Li Wang, Hongkun Zheng, Zhangjun Fei and Yongsheng Liu
  Nat Commun. 2013 Oct 18; 4: 2640.  IF=11.329
 • Transcriptome Sequencing and Expression Analysis of Terpenoid Biosynthesis Genes in Litsea cubeba
  XiaoJiao Han,YangDong Wang ,YiCun Chen,LiYuan Lin and QingKe Wu
  PLoS One. 2013; 8(10): e76890.  IF=3.057
 • Construction of a high-density genetic map for sesame based on large scale marker development by specific length amplified fragment (SLAF) sequencing
  Yanxin Zhang, Linhai Wang, Huaigen Xin, Donghua Li, Chouxian Ma, Xia Ding, Weiguo Hong and Xiurong Zhang
  BMC Plant Biology.2013,13:141  IF=3.631
 • Sorghum bmr6 mutant analysis demonstrates that a shared MYB1 transcription factor binding site in the promoter links the expression of genes in related pathways
  Jieqin Li, Lihua Wang, Qiuwen Zhan, YanLong Liu, Bisheng Fu and Chunming Wang
  Funct Integr Genomics (2013) 13: 445.   IF=2.625
 • An Analysis of the Athetis lepigoneTranscriptome from Four Developmental Stages
  LiTao Li ,YanBin Zhu ,JiFang Ma,ZhiYong Li and ZhiPing Dong
  PLoS One. 2013; 8(9): e73911.  IF=3.057
 • Transcript Assembly and Quantification by RNA-Seq Reveals Differentially Expressed Genes between Soft-Endocarp and Hard-Endocarp Hawthorns
  Hongyan Dai ,Guofen Han ,Yujiao Yan ,Feng Zhang,Zhongchi Liu,Xiaoming Li,Wenran Li,Yue Ma,He Li,Yuexue Liu and Zhihong Zhang
  PLoS One. 2013; 8(9): e72910.  IF=3.057
 • RNA-Seq Reveals Infection-Related Gene Expression Changes in Phytophthora capsici
  XiaoRen Chen ,YuPing Xing,YanPeng Li,YunHui Tong and JingYou Xu
  PLoS One. 2013; 8(9): e74588.  IF=3.057
 • The Development of 7E Chromosome-Specific Molecular Markers for Thinopyrum elongatum Based on SLAF-seq Technology
  Shiqiang Chen,Zefeng Huang,Yi Dai,Shuwen Qin,Yingying Gao,Lulu Zhang,Yong Gao and Jianmin Chen
  PLoS One. 2013; 8(6): e65122.  IF=3.057
 • Arabidopsis Enhanced Drought Tolerance1/HOMEODOMAIN GLABROUS11 Confers Drought Tolerance in Transgenic Rice without Yield Penalty
  Linhui Yu, Xi Chen, Zhen Wang, Shimei Wang, Yuping Wang, Qisheng Zhu, Shigui Li and Chengbin Xiang
  Plant Physiol. 2013 Jul; 162(3): 1378–1391.  IF=6.28
 • SLAF-seq: an efficient method of large-scale De Novo SNP discovery and genotyping using high-throughput sequencing
  Xiaowen Sun ,Dongyuan Liu ,Xiaofeng Zhang ,Wenbin Li ,Hui Liu,Weiguo Hong,Chuanbei Jiang,Ning Guan,Chouxian Ma,Huaping Zeng,Chunhua Xu,Jun Song,Long Huang and Hongkun Zheng
  PLoS One. 2013; 8(3): e58700.  IF=3.057
 • Transcriptome Sequencing and De Novo Analysis for Ma Bamboo (Dendrocalamus latiflorus Munro) Using the Illumina Platform
  Mingying Liu,Guirong Qiao,Jing Jiang,Huiqin Yang,Lihua Xie,Jinzhong Xie and Renying Zhuo
  PLoS One. 2012; 7(10): e46766.  IF=3.057
 • Construction of a high-density genetic map for grape using next generation restriction-site associated DNA sequencing
  Nian Wang, Linchuan Fang, Haiping Xin, Lijun Wang and Shaohua Li
  BMC Plant Biology.2012,12:148  IF=3.631